Herausgeber

Verantwortlich für diese Webseite im Sinne des Pressegesetzes:

Stichting Nederlands Onderwijs Bonn
E-mail: info@bbb-school.de
Telefoon: +49 2241 3968959
Vorstand / Schoolbestuur (bestuur@bbb-school.de)

Voorzitter: Richard Klein
Penningmeester: Sebastiaan Okel
Secretaris: Mare van den Eeden
Algemeen bestuurslid: Lex van Rooij

 


Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
1. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van de BibeleBonnseBerg School (verder: BBB-school).
2. Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met de BBB-School tot stand gekomen.
3. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur.
4.    Aan eventuele getuigschriften, uitgaande van de BBB-school, zijn geen wettelijke bevoegdheden en/of rechten verbonden.

INSCHRIJVEN
1. Inschrijven is alleen en uitsluitend mogelijk via onze website, www.bbb-school.de
2. Het is mogelijk gratis 2 lessen als proefles te volgen.


BETALEN
1. Door inschrijving verplicht de ouder/verzorger zich tot het betalen van lesgeld.
2. Betaling bij de BBB-School is mogelijk via automatische afschrijving of bankoverschrijving.
3. In het geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het inschrijfgeld, kan de BBB-School de leerling de toegang tot het onderwijs ontzeggen.
4. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de betalingsverplichting.
5. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op de deelnemer verhaald.

ANNULEREN
1. Inschrijvingen voor het Nederlandse taal- en cultuuronderwijs kunnen niet worden geannuleerd. Restitutie van inschrijfgeld is derhalve niet mogelijk.

WIJZIGINGEN
1. Alle op de website, in acties of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.
2. De BBB-School behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering (zoals data, locatie, docent etc.) zonder restitutie van gelden.
3. De BBB-School is gerechtigd om een activiteit af te gelasten. De BBB-School is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook.

VERZUIM
1. Het verzuim van lessen geeft geen recht op het inhalen daarvan, noch op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld
2. Bij afwezigheid door ziekte of overmacht dient u ons van te voren te informeren.

BEEINDIGING
1. De overeenkomst tussen de ouder/verzorger en de BBB-school wordt aangegaan voor de duur van één schooljaar en wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd.
2. De overeenkomst eindigt automatisch nadat de leerling groep 8 heeft afgesloten.
3. Tussentijdse opzegging is mogelijk tenminste 3 maanden voor het eindigen van het schooljaar.
4. De BBB-school is bevoegd haar lesgeld te wijzigen. Bij dergelijke wijzigingen heeft de ouder/verzorger het recht de overeenkomst te ontbinden.
5. Ontbinding vindt plaats door een schriftelijk opzegging gericht aan het bestuur.

ACTIEVE OUDERHULP
De ouder/verzorger verplicht zich tot een actieve bijdrage aan de organisatie of uitvoering van het onderwijs.

DISCLAIMER
De BBB-School kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

SLOTBEPALING
Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 oktober 2014 en vervangen alle voorgaande versies.

Sponsor ons...

Zonder dat het geld kost!!

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Impressum